ඔක්තෝබර් විප්ලවය හා වාම විප්ලවකාරිත්වය

​1917 සිදු වු ඔක්තෝබර් විප්ලවය වාමාංශිකයන්ට පමණක් නොව දක්ෂිණාංශිකයන්ටද කවර කලකදී හෝ මගහැරිය නොහැකි සංසිද්ධියක් පමණක් නොව එය ඓතිහාසිකවද සුවිශේෂි ස

JOIN WITH US

SOORIYA, RANAWAKA GARDEN, PANNIPITIYA

+94 0113 173 486

lakjanahanda@gmail.com